Документи

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Препоръчителни мерки във връзка с Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Образец на декларация от родител за липса на контакти със заразно болни -  http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2020/08/ДЕКЛАРАЦИЯ-родител-прием.docx

Декларация за информирано съгласие за мерките срещу корона вирус

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Документи по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД за избор на заявител

ОБРАЗЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРЕДБА УП-УМ

Вътрешни наредби

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

ПУД ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ПУД ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

УКО-програма

Правилник обществен съвет

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ „1 ЮНИ“

 

Бюджет

БЮДЖЕТ 2021 г

Отчет бюджет 2020 г

БЮДЖЕТ 2018

Отчет бюджет 2018 финансова година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет бюджет 2019 финансова година

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги