Документи

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Препоръчителни мерки във връзка с Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Образец на декларация от родител за липса на контакти със заразно болни -  http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2020/08/ДЕКЛАРАЦИЯ-родител-прием.docx

Декларация за информирано съгласие за мерките срещу корона вирус

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

ПРИЕМ НА ДЕЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период/съгласно Наредбата,  чл. 32, ал.1, т.3, предимство за посещение в сборните групи през месеците юли и август  имат децата, чиито родители  представят служебен документ от работодателите си, прикрепени към заявлението, че ще бъдат на работа в посочените от тях  периоди за м.юли и м.август /.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документи по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД за избор на заявител

ОБРАЗЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРЕДБА УП-УМ

Вътрешни наредби

СТРАТЕГИЯ 2016-2020 от 2017г с план за действие

ПЛАН за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТА

ДОКЛАД изпълнение на стратегията

Етичен кодекс

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

УКО-програма

Правилник обществен съвет

Вътрешни правила за защита на личните данни

Бюджет

БЮДЖЕТ 2018

Отчет бюджет 2018 финансова година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет бюджет 2019 финансова година

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги