Документи

Декларация за информирано съгласие

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

ПРИЕМ НА ДЕЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период/съгласно Наредбата,  чл. 32, ал.1, т.3, предимство за посещение в сборните групи през месеците юли и август  имат децата, чиито родители  представят служебен документ от работодателите си, прикрепени към заявлението, че ще бъдат на работа в посочените от тях  периоди за м.юли и м.август /.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документи по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД за избор на заявител

ОБРАЗЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРЕДБА УП-УМ

Вътрешни наредби

СТРАТЕГИЯ 2016-2020 от 2017г с план за действие

ПЛАН за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТА

ДОКЛАД изпълнение на стратегията

Етичен кодекс

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

УКО-програма

Правилник обществен съвет

Вътрешни правила за защита на личните данни

Бюджет

БЮДЖЕТ 2018

Отчет бюджет 2018 финансова година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет бюджет 2019 финансова година

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги