Документи

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

СПИСЪКЪТ на класираните за прием деца от първа възрастова група за учебна 2019/2020 година е готов.

Необходимо е да попълните заявление за прием при директора на детската градина.

Срокът за записване на първо класиране е до 30.05.2019г., всеки работен ден от 09 – 11 ч и от 13 – 15 ч в кабинета на директора.

Моля носете необходимите документи за удостоверяване на посочените данни  в заявлението за класиране!

СПИСЪК на децата, приети за първо класиране

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

Заявление за записване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документи по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД за избор на заявител

ОБРАЗЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРЕДБА УП-УМ

Вътрешни наредби

СТРАТЕГИЯ 2016-2020 от 2017г с план за действие

ПЛАН за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТА

ДОКЛАД изпълнение на стратегията

Етичен кодекс

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

УКО-програма

Правилник обществен съвет

Вътрешни правила за защита на личните данни

Бюджет

БЮДЖЕТ 2018

Отчет бюджет 2018 финансова година

БЮДЖЕТ 2019

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги