Обществен съвет

 

Заповед за свикване на Общо събрание за Обществен съвет

ПОКАНА Общо събрание за избор на Обществен съвет за периода 2019-2022 г

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2019-2022г

На основание чл.258 от ЗПУО и чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка с Решение на общото Събрание на родителите от 23.12.2019 г.  и Решение от заседание на Обществения съвет на 27.12.2019 г. се определя поименният състав на Обществения съвет към Детска градина „Първи юни” – град Сандански, за периода 2019 – 2022 г., както следва:
Председател:

Александър Стоянов

0887601666

stoyanovalexandar66@gmail.com

Членове:

Валентина Станкова – представител на община Сандански

0882050169

v.stankova@sandanskibg.com

Радостина Орманлева – член, секретар

0887151655

radostina.ormanlieva@abv.bg

Мария Маникатова

0896604696

maria_manikatova@abv.bg

Таня Батева

0887263660

tania.bateva@abv.bg

Резервни членове:

  1. Таня Цекова
  2. Нели Петрова
  3. Димитрина Патронска
  4. Мария Давидова
  5. Елза Маринчева - представител на община Сандански