Обществен съвет

 

Заповед за свикване на Общо събрание за Обществен съвет

покана Общо събрание

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

На основание чл.258 от ЗПУО и чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка с Решение на общото Събрание на родителите от 23.11.2016 г. и писмено уведомление на кмета на Община Сандански от 08.11.2016 г се определя поименният състав на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Детска градина „Първи юни” – град Сандански, както следва:
Председател: 1. Вангел Цилев
Членове:         2. Богомила Маникатова – представител на община Сандански
3. Петрана Чомберова
4. Десислава Трайкова
5. Наталия Сипатова

Резервни членове: 1.Мария Миладинова
2. Анелия Василева
3. Снежана Томова
4. Мариана Стоева

Протокол №3/15.03.2017г – изменение и допълнение на Правилника на ОС към ДГ  „1 юни“-http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/11/Снимка-на-цяла-страница

СЪОБЩЕНИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Решение на обществения съвет от 22.11.2017г.