Съобщения

ПРИЕМ НА ДЕЦА

Важно съобщение – второ класиране!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл. 12, ал.2 на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ и училищата на територията на Община Сандански, Ви уведомяваме, че няма незаети места след първо класиране на децата и няма да се проведе второ класиране.

От ръководството

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

СПИСЪКЪТ на класираните за прием деца от първа възрастова група за учебна 2019/2020 година е готов.

Необходимо е да попълните заявление за прием при директора на детската градина.

Срокът за записване на първо класиране е до 30.05.2019г., всеки работен ден от 09 – 11 ч и от 13 – 15 ч в кабинета на директора.

Моля носете необходимите документи за удостоверяване на посочените данни  в заявлението за класиране!

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

Заявление за записване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 1 до 30 април 2019 г. в основната база на детската градина, на адрес: гр. Сандански, ул. „Георги Казепов“ №9, ще се приемат заявления за кандидатстване за прием на деца, навършващи 3 години през цялата 2019 г. Директорът ще приема лично заявленията от 8 до 12 часа, всеки работен ден, в определения срок. За по-добра  ефективност при приема на документи, може да изтеглите и попълните заявление за кандидатстване от тук и от страница „Документи“, където Ви предлагаме информация за Наредбите, с които е желателно да се запознаете.

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЛЕТЕН ПЕРИОД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл.63, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование учебната година започва на 15 септември, а в случай, че е почивен ден, тя започва на следващия работен ден, т.е. на 16 септември.

От 3 до 14 септември в детската градина се сформира сборна група, която по желание могат да посещават и децата от базите на ДГ „1 юни“ в селата.

Информация за необходимите по Наредба за здравните изисквания в детските градини документи можете да откриете тук.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ 1 ЮНИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Учебната 2019/2020 година започва на 16 септември 2019г. Моля родителите на новоприетите деца да заповядат в ДГ няколко дни преди приема на детето с документите за постъпване и попълнена Декларация за запознаване с Правилника за дейността на ДГ  и Декларация за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни

Важно съобщение! Срокът за подаване на оферти за участие в обявената обществена поръчка е от 21.11.2018г до 30.11.2018г., включително, всеки работен ден от 7.00ч до 15.00ч, при касиер-домакина на ДГ.

 

 

 

Държавна агенция за закрила на детето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf

КАРТА НА УСЛУГИТЕ -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства и същността на видовете услуги

Лицензирани доставчици на социални услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Същност на видовете услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf