За нас

За човешката наука няма по-труден, но и по – важен момент от отглеждането и възпитанието на децата!

Мото:ДГ „ Първи юни”, гр.Сандански – дом на щастливи деца!

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
да бъдат радостни без повод,винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това,което желаят.”

Паулу Коелю


Мисия: 

МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили

Визия :

Модерно управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители. Възпитателно-образователното взаимодействие  е съобразено с Държавните  образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на детето и  се осъществява на основание Наредба №5 / 03.06.2016г. / на МОН за предучилищно възпитание и подготовка. Учебното съдържание включва общи и специфични знания , умения и отношения в зависимост от насочеността на образователните направления по български език , литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и техника.

Цел: Щастливи деца – спокойни родители!

 Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал.                                              

 Развитие на интелектуалните и физическите способности на детето чрез търсене на единство и хармония в неговото умствено и духовно израстване в съвременното свободно общество.

Усилията на колектива на детската градина ще са насочени към реализиране на следната основна цел:

 „ Подкрепяща среда – гарант за равен шанс и достъп до образование“


Дейностите ни ще бъдат ориентирани към изграждането на свободно,толерантно и справедливо общество.
Конкретните задачи, който сме си поставили за това, са :
1.    Изграждане на материална учебна среда, гарантираща достъпа до качествено образование.
2.    Равен шанс и достъп до качествено образование на всички деца.
3.    Прилагане на интерактивни методи и иновации в образователния процес.
4.    Включване на семейството – фактор за реализиране на образователната политика.
5.    Социална и културна интеграция чрез обучение и възпитание.

Приоритети:

Обучение, базирано на компетентност.

Осигуряване на комфорт на децата с различна етническа принадлежност и със специални образователни потребности.

Развитие на емоционалната интелигентност на детето чрез индивидуална работа със специалист – логопед .

Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа.

Възпитаване на  християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции.

 

Нашите ценности:
Честност и почтеност във взаимоотношенията.
Качество във всичко, което правим.
Всеки е значим.

Възпитанието е също толкова важно, колкото и обучението.

Обичаме това, което правим!

 

ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” ще бъде дом на детството и младостта, на семейните, човешките  и професионалните ценности  -           

  Дом на щастливи деца !  

  Портфолио на ДГ – https://i.epo.bg/dg-1-yuni-sandanski-27