ПРИЕМ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Първи юни”, условията и редът за приемане се определят в Глава Трета, Раздел I, чл.12, ал. 2 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански, изменена с Решение № 300 от 20.12.2018 г. на Общински съвет –Сандански, в сила от 14.01.2019 г.

Записването на приетите деца се извършва чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 2 от цитираната по-горе Наредба от 25 до 30 май 2021 г.

Приетите деца постъпват в детската градина на 15 септември 2021 г.

Списък на приетите деца за първа група в основна сграда на ДГ 

Списък на приетите деца в база „Еделвайс“, гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“ №21

 

От 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. ще се приемат заявления за кандидатстване в детската градина.
Същите ще откриете в сайта на ДГ – cdgpyrviuni.com и на място в детското заведение.
Заявленията, в комплект с изискуемите по Наредба документи, имате възможност да подадете в ДГ и на електронната поща: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg, подписани и сканирани.
Заповядайте, очакваме Ви!

Обява за прием - тук

Заявление за кандидатстване в ДГ 1 юни 21-22 г. – Приложение 1 тук

Заявление за записване 2021/2022 г. - Приложение 2 тук

Заявлението за кандидатстване в ДГ 1 юни може да бъде попълнено, сканирано и изпратено на имейла на ДГ - cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански – тук

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН тук

МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ – тук

С Правилника за устройството и дейността в ДГ „1 юни“ имате възможност да се запознаете тук

ПУД Ковид тук

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги тук