Posts found under: Syobshtenia

ВАЖНО!

Здравейте, дечица!!! Вече е септември, ваканцията свършва, а детската градина ви очаква на 1 септември – обновена, освежена и по-приветлива от всякога…

Уважаеми родители, наближава Новата учебна година и е време отново да сме заедно. Напомняме Ви, че съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, при новопостъпило дете и при подновяване на посещенията трябва да представите следните документи:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист /при първоначално постъпване/.
  2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина /при първоначално постъпване и при условие, че детето не е посещавало детска ясла/.
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина /при първоначално постъпване/.
  4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) /при първоначално постъпване/.
  5. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
  7. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози .

Благодарим за разбирането!

До скоро!

Очакваме Ви!

За подробна информация: тел. 0894349149, Димитрина Патронска, медицински техник към ДГ „1 юни“

 

Виж повече

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл.32,ал.1, т.2 и чл.7, ал.2 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански и необходимост от профилактика, ДГ „1 юни“ преустановява приема на деца за периода 18.08.2022 г. – 31.08.2022 г. включително.
Очакваме Ви в детската градина на 01.09.2022 г., четвъртък!

От директора

Виж повече

Резултати от изследване за чревни паразити и чревни бактерии

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от направените изследвания за наличието на чревни паразити (глисти) и чревни бактерии са отрицателни при всички изследвани деца.

В случай, че имате въпроси, моля обърнете се към медицинската сестра – Димитрина Патронска.

Виж повече

СЪОБЩЕНИЯ за неучебното време през учебна 2021/2022 година

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

поради необходимост от организиране работата на детското заведение през летния период е необходимо всеки родител да подаде заявление по образец до директора.

Заявленията за посещение на детската градина през неучебно време /летен период/ за месеците юни, юли и август за всички възрастови групи се подават при ЗАС, в периода 01 – 30.04.2022 г.

Същите имате възможност да получите от ЗАС, мед. сестра, учител и директор и да изтеглите от сайта на ДГ „1 юни“ – http://www.cdgpyrviuni.com/?p=1985

Заявление за посещение лято 2022 г. ТУК

Съобщение за разпределение на децата от детска група „Многознайковци“ за неучебното време ТУК.

Съобщение за децата от група „Бонбон“

Виж повече

ПРИЕМ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Първи юни” и  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански, кандидатстването и записването на приетите деца се извършва чрез подаване на декларация по образец, приложена ТУК.
От 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. ще се приемат заявления за кандидатстване в детската градина.
Същите ще откриете в сайта на ДГ – cdgpyrviuni.com и на място в детското заведение.
Заявленията, в комплект с изискуемите по Наредба документи, имате възможност да подадете в ДГ и на електронната поща: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg, подписани и сканирани.
Заповядайте, очакваме Ви!

Обява за прием – ТУК

Заявление за кандидатстване в ДГ 1 юни 2022-2023 г. – Приложение 1,2  ТУК

Заявлението за кандидатстване в ДГ „1 юни“ може да бъде попълнено, сканирано и изпратено на имейла на ДГ - cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански – ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН тук

МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ – тук

С Правилника за устройството и дейността в ДГ „1 юни“ имате възможност да се запознаете тук

ПУД Ковид тук

Виж повече

СЪОБЩЕНИЕ

ИНТЕРЕСНО ЗА ВАС!

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

От 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. ще се приемат заявления за кандидатстване в детската градина.
Същите ще откриете в сайта на ДГ – cdgpyrviuni.com, или на място в детското заведение.
Заявленията, в комплект с изискуемите по Наредба документи, имате възможност да подадете в ДГ и на електронната поща: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg, подписани и сканирани.
Заповядайте, очакваме Ви!

Важно!!!

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ситуацията с епидемията от COVID-19, особено за нашата област, се влошава изключително динамично. Вероятно ще продължи още дълго време. Нека запазим спокойствие и заедно да предприемем всички възможни мерки, с които да ограничим разпространението на вируса. Най-важната ни задача днес категорично е да опазим живота и здравето на децата, на възрастните хора, на всеки човек. Доколкото е възможно да направим училищната среда максимално безрискова, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия.

Вероятността за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда става все по-реална. Уверяваме Ви, че ние имаме такава готовност и това не бива да ни притеснява. Обмислят се различни варианти, при определени условия, за определена продължителност…

Всички обаче сме свидетели на тежката ситуация с разпространението на вируса като цяло, в страната, в нашата област, в нашия град, дори и в нашето училище… Налице са вече немалко учители, които отсъстват поради положителни тестове и необходимостта от домашно или болнично лечение.

Всичко това налага да предприемем мерки, които е възможно да създадат известно неудобство. Считаме обаче, че на преден план днес трябва да поставим живота и здравето на всички пред комфорта и удобството!

В тази връзка призоваваме и настояваме в класните стаи по време на провеждане на образователния процес всички – и учители, и ученици – да бъдат с поставени лични предпазни средства /маски или шлемове/, с което се надяваме да намалим риска от разпространението. Към това апелират вече всички отговорни институции, всички медицински специалисти.

Категорично трябва да станем част от борбата с вируса и намаляване на неговото разпространение и като отговорни граждани и общество да подпомогнем здравните специалисти и учителите!

Нека също да изискваме от децата да ограничават своите контакти и да спазват необходимата хигиена и дистанция. При проява на грипоподобни симптоми и симптоми, сходни с тези на COVID-19, считам, че е дълг и отговорност на всеки родител да задържи детето си вкъщи. Същото следва да се отнася и за случаите, при които е налице положителна проба за вируса на член от семейството, като в тези ситуации е задължително да бъдат информирани класните ръководители и училищните ръководства.

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, за да направим всичко възможно да удължим присъственото обучение в училище, да намалим рисковете и възможността за разпространение на вируса!

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-важното – опазването на човешкия живот и здраве!

Заедно ще успеем!

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

 

 

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Системата на училищното образование освен основните си задачи – да включи и приобщи всяко дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие, в рамките на настоящата учебна година, добави още една голяма задача – да се опази здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави настоящите и идните месеци трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим и приложим формулата за баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени в хода на учебната 2020 – 2021 година във връзка с епидемията и особено след рязкото нарастване на броя на заразените през последната седмица в нашата област.

В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание връзката учител-ученик-родител е от първостепенно значение, жизненоважна!

Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат контактите си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни разговори и т.н.

Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Отново апелираме да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора след приключване на дейностите в образователните институции.

Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че продължавате да ни се доверявате, че ни подкрепяте в тази тежка ситуация. И най-вече Ви благодарим за това, че сме заедно и се надяваме, че именно обединени ще успеем!

Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – нашите деца!

 УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Нека дадем всичко от себе си и да направим училищата  максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Да работим за формираме на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието. Да реагираме своевременно и съгласно здравните правила при всеки един случай на установен или със съмнение за COVID-19. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи.  Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Нека с общи усилия да намалим рисковете от предаване на инфекцията, да ограничим разпространението на вируса, като приложим онези модели за намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас, които са най-адекватни и удачни за дадената образователна институция и конкретната ситуация. 

Отново и безкрайно Ви благодарим за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта.

В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, ще продължи да работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. С всички възможни ресурси ще се стремим да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

  

Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

 

Виж повече

Държавна агенция за закрила на детето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf

КАРТА НА УСЛУГИТЕ -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Виж повече

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства и същността на видовете услуги

Лицензирани доставчици на социални услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Същност на видовете услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf

Виж повече